Tu je hlavný dôvod prečo PANENSKÁ TURISTIKA !

OZRP ďakuje Lacovi Hudákovi za prezentáciu histórie a nádhery.


PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA


Čl. 44      Ústavy slovenskej republiky


(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.


(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.


(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.


(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.


(5) Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.


(6) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.


Uverejnené so súhlasom autora - nášho člena Tomasa.

Vitaj na stránke občianskeho združenia! 

Ak sa Ti páči povedz iným, ak sa Ti nepáči povedz to nám - poďakujeme

Ružínska priehrada o.z.

Riešenie dôsledku skončilo, začína riešenie príčiny !

Voda - komodita budúcnosti?  

Slovensko, bohatá to krajina na vodu a paradox nevážime si ju - lebo je.

"Nedostatok vody je jednou z najväčších výziev 21. storočia" 

 

Skromný a nevinný 

´Prameň Hornádu a Hnilca pramenia pod Kráľovou holou a po 130 km opúšťa Slovensko.  Preteká cez Slovenský raj, kde sa prerezáva kaňonovitým údolím, nazývaným Prielom Hornádu, zaradeným kvôli svojej výnimočnosti medzi národné prírodne rezervácie Slovenska. Koryto rieky je zarezané do vápencového podložia. 

Ružín je priehradná nádrž, resp. sústava vodných diel Ružín I. a Ružín II. na rieke Hornád juhovýchodne od obce Margecany, ktorá tvorí zdroj úžitkovej vody pre priemysel a tepelnú energetiku.

Vybudovaná bola v rokoch 1963 - 1970 a pomenovaná je podľa rovnomennej zaniknutej obce Ružín. Ďalej sa využíva jej vodná energia, je ochranou pred veľkými vodami a slúži aj pre rekreačné účely.

Vodná nádrž má zásobný objem 45,3 miliónov kubických metrov a zatopená plocha je 3,9 štvorcových kilometrov. Dĺžka priehrady je 11 kilometrov. Cez priehradu vedie železničný Ružínsky viadukt.
Povodie Hornádu a jeho prítoky

Rok 2008 - 2019 - Petície, podnety, listy nepomohlo nič. 

Vyjadrenie vtedajšieho Ombudsmana SR Kandráča si prečítaj vľavo


Preto občianske združenie !

Čistenie hladiny, júl 2020 akcia nášho OZ

Tiež akcia Progrupenet a SVP 25.10.2021 - 27.10..2021

V mesiaci jún 2020 bol dovezený stroj z Nemecka, ako testovacie zariadenie pre zber odpadu. 
Vyzbieralo a odviezlo sa za 2 dni 8 ton naplavenín.
OZ zaplatilo € 0.-