Ružínska priehrada o.z.

Riešenie dôsledku skončilo, začína riešenie príčiny !

Vitaj na stránke občianskeho združenia! 

Ak sa Ti páči povedz iným, ak sa Ti nepáči povedz to nám - poďakujeme

Voda - komodita budúcnosti?  

Slovensko, bohatá to krajina na vodu a paradox nevážime si ju - lebo je.

"Nedostatok vody je jednou z najväčších výziev 21. storočia" 

PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA


  1. Čl. 44      Ústavy slovenskej republiky

(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.


(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.


(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.


(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.


(5) Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.


(6) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.


Preto občianske združenie !

Vytvorte si webové stránky zdarma!