Vzdanie sa funkcie.

Dňom 06.03.2023 člen predsedníctva Jozef Kojecký sa vzdal funkcie predsedu Ružínska priehrada o.z. na vlastnú žiadosť. 

Zasadanie 12.01.2023 vo veci "MANIPULAČNÝ PORIADOK"

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364

ZÁKON O VODÁCH

z 13. mája 2004

o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Účel a predmet úpravy

(1) Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu,1) a ktorej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva1a) alebo ohroziť plnenie základných funkcií štátu.

(2) Tento zákon vytvára podmienky na

a) všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov1b) v krajine,

b) zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,

c) účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,

d) manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,

e) znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha,

f) zabezpečenie funkcií vodných tokov,

g) bezpečnosť vodných stavieb,

h) využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný význam pre štát, na verejný záujem, potravinovú bezpečnosť štátu a na jej prednostné určenie podľa § 3 ods. 4.

(3) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.


Príroda sa zahrala a zabránila nám uskutočniť podujatie.

Vitaj na stránke občianskeho združenia! 

Ak sa Ti páči povedz iným, ak sa Ti nepáči povedz to nám - poďakujeme

Voda - komodita budúcnosti?  

Slovensko, bohatá to krajina na vodu a paradox nevážime si ju - lebo je.

"Nedostatok vody je jednou z najväčších výziev 21. storočia" 

Preto občianske združenie !

Vytvorte si webové stránky zdarma!