Podporte naše OZ, Hľadáme donora, viete sa zviditeľniť u 17 tisíc sledovateľov.Operatíva OZ na mesiac január

Spustenie novej Webovej stránky www.ruzin.eu

Miško, Kojecký..................splnené                04.01.2021

0€

Jednanie, vo veci norné steny a prevod účelových ciest SVP do správy obcí.

Prejednané 18.01. s riaditeľom SVP p. Gibom. Požiadavka bude prenesená na GR. 19.01. OZRP žiadalo oficiálny súhlas SVP o prevzatie norných stien do správy. Taktiež oficiálne rozhodnutie o odovzdaní ciest. Pokračovanie jednania 27.01. Odštepný závod PBaH má nového riaditeľa stal sa nim Ing. Bartko. Tymto ďakujeme za spoluprácu a ústretovosť p. Ing. Miščíkovi. 

Kojecký, Bugorčík  .......pokračovanie       27.01.2021

0€

Testovanie hlavnej nornej steny, pozvaní hostia a verejnosť, pripomienkovanie.

Z dôvodu zamrznutej hladiny testovanie preložené na mesiac marec 2021

Bugorčík,  pozvaní

0€

Jednanie s prednostom Okresného úradu Gelnica vo veci činnosť odd. životného prostredia, Richnava a odpad, ČOV na povodí Hnilec a Hornád

Pre globálny problém rokovanie prebehlo cez videokonferenciu za prítomnosti prednostu okr. úradu, riaditeľa oddelenia životného prostredia a dvoch členov predsedníctva OZRP.

Ing. Turzákovi  bola položená otázka : Aký je dôvod, že ste na 3 podnety neodpovedal od septembra 2020. Z vyjadrenia bolo zrejmé že to nepovažuje za potrebné s klasickými výhovorkami nevhodné na riaditeľa odboru. Tiež na otázku čerpanie 50 tisíc € z výjazdového rokovania vlády 2018 pre čistenie Ružína nebola daná relevantná odpoveď. Predseda OZRP zdôraznil že je koniec ľahostajným časom a liknavým prístupom k problémom tak ako to bolo za prednostu p. Macka. Je treba odstrihnúť pásomnice ktoré sa na peniazoch doteraz priživovali. Richnava je pre odd. živ. prostredia neriešiteľná, nakoľko sú na oddelení iba traja. Tak že sa nevyriešilo nič. Iný bol už rozhovor s p. prednostom, ktorý OZRP podporuje a teší  sa plodnej spolupráci. P. Pisko predstavil zámery OZ . jednanie neukončené!!

  Pisko, Kojecký      nesplnené......................16.01.2021

0€

Spoločné jednanie s vedením Gymnázia Gelnica ako vďaka za brigádu žiakom a učitelom - projekt Ratolesť. Priaznivá reakcia riaditeľa gymnázia, osobné stretnutie po 25.01.

Bugorčík, Kojecký

Stretnutie s koordinátorom, starosta Margecany, Jaklovce, Veľký Folkmar vo veci pilotného projektu

 Karahuta, Pisko, Kojecký

0€

Organizačná príprava dobrovoľnej brigády "Čisté brehy", na mesiac apríl. 

Bucher + organizátori jednotlivých častí a dobrovolníci a SVP

0€

Vyhodnotenie mesiaca
0€


Operatíva OZ na mesiac február

Organizačná príprava dobrovoľnej brigády "Čisté brehy", na mesiac apríl.

Zabezpečenie mechov na smeti, zabezpečenie odvozu odpadu - OZRP

Bucher, Bugorčík, Papcun, Minčík, Kojecký, organizátori jednotlivých častí a dobrovolníci + SVP 

50€

Operatíva OZ na mesiac marec


rganizačná príprava dobrovoľnej brigády "Čisté brehy", na mesiac apríl.

Zabezpečenie mechov na smeti, zabezpečenie odvozu odpadu - OZRP

Bucher, Bugorčík, Papcun, Minčík, Kojecký, organizátori jednotlivých častí a dobrovolníci + SVP

Predstavenie novej nornej steny

Výrobca, SVP, OZRP