Pozvánky a členská schôdza
Sem vložte podnadpis

POZVÁNKA

NA ZASADNUTIE ČLENSKEJ SCHÔDZE

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

RUŽÍNSKA PRIEHRADA, O.Z.

Predseda občianskeho združenia Ružínska priehrada o.z., so sídlom        Národná trieda 208/74, 040 01 Košice, Korešpondenčná adresa: Letná 191/11 IČO: 53147952, registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 2.7.2020 (ďalej len "združenie") pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie členskej schôdze združenia, ktoré sa uskutoční:

Dátum: 26.11..2020

Čas: 15:30

Miesto: Klubovňa Kamikse Popradská 68, Košice

s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie zasadnutia členskej schôdze

2. Voľba orgánov zasadnutia členskej schôdze

3. Prerokovanie návrhu na odvolanie člena predsedníctva združenia

4. Prerokovanie návrhu na vymenovanie člena predsedníctva združenia

5. Voľba revízora združenia

6. Prerokovanie návrhu na zmenu stanov združenia

7. Záver zasadnutia členskej schôdze.

V Čečejovciach 09.11.2020

S pozdravom

Jozef Kojecký

Predseda združenia