Ceníme si akúkoľvek pomoc

Ako môžete prispieť?

 1. Dobrovoľný príspevok
 2. Darovacia zmluva 

     Dobrovoľný Príspevok

Platobné služby cez: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky.

Účet EUR: IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843

SWIFT: FIOZSKBAXXX

O.Z. registrované na MV SR dňa 02.07.2020 s prideleným identifikačným číslom IČO:53147952

Darovacia Zmluva


Text pre darovaciu zmluvu

Darovacia zmluva č.

uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Darca:

Obchodné meno:

So sídlom:

Konajúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu .........,

oddiel: Sro, vložka č. ..................

(ďalej len "darca")

2. Obdarovaný:

Názov: Ružínska priehrada o.z.

Sídlo: Letná 191/11, 044 71 Čečejovce

Konajúci: Jozef Kojecký, predseda

IČO: 53147952

DIČ: ....................

Registrácia: Register občianskych združení MV SR č. VVS/1-900/90-59522

účet: Fio banka:  IBAN SK08 8330 0000 0025 0183 3843  

(ďalej len "obdarovaný")


Čl. II.

Predmet zmluvy

 • Predmetom tejto darovacej zmluvy je poskytnutie daru - multifunkčného zariadenia Samsung SL-C480FW.,
 • Hodnota - vecného daru je: 270 EUR vrátane DPH.
 • Darca odovzdá dar obdarovanému pri podpise tejto zmluvy.

Čl. III.

Určenie daru

 • Dar je poskytnutý obdarovanému za účelom prevádzkovej činnosti obdarovaného.
 • Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky poskytnúť protihodnotu daru.
 • Darca prehlasuje, že dar nemá žiadne vady a je nový. Obdarovaný dar v tomto stave prijíma.
 • Pre prípad vady vzniknutej po odovzdaní daru, obdarovanému nepatrí právo na bezplatné odstránenie vady a nepatrí mu ani právo na výmenu veci, alebo jej súčasti. Pokiaľ sa na dar vzťahuje záruka za akosť, darca týmto postupuje na obdarovaného nároku z tejto záruky voči predávajúcemu.
 • Obdarovaný sa zaväzuje disponovať s darom a používať ho na účely dohodnuté v tejto zmluve.
 • Obdarovaný sa zaväzuje preukázať darcovi na jeho požiadanie použitie daru.

Čl. IV.

Všeobecné ustanovenia

 • Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
 • Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou tejto zmluvy.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie akýchkoľvek písomností v súvislosti s touto zmluvou sa bude uskutočňovať na adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, pokiaľ druhá strana neoznámi jej zmenu. V prípade, ak druhá strana neprevezme zásielku v odbernej lehote, odmietne ju prijať, adresát bude neznámy alebo z akýchkoľvek iných dôvodov sa ju nepodarí doručiť na takúto adresu druhej strany, zásielka sa považuje za doručenú dňom, kedy bude odosielajúcej strane vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
 • V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy.
 • Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené.
 • Táto zmluva, ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom účinným v Slovenskej republike.
 • Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Obidve zmluvné strany tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že ju uzavreli povzájomnom prejednaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojimi podpismi.
 • Táto zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, v jednom vyhotovení pre darcu a v jednom vyhotovení pre obdarovaného.

V ............................ dňa ......................

Za darcu:

.............................................

.............................?

Konateľ

V ............................ dňa ......................

Za obdarovaného:

.............................................

................................?

Predseda združenia