Otvárame Panenskú ekoturistiku
Otvárame Panenskú ekoturistiku


Vyčistený Ružín privítal milovníkov prírody


Milý program pre rodičov s deťmi na čistom Ružíne. Otvárajú sa dvere pre projekty OZRP - PANENSKÁ EKO TURISTIKA a tiež pre projekt ŠTVORLÍSTOK!


PROJEKT I. Panenská turistika a štvorlístok


V tejto nádhernej prírode obkolesenou útvarmi v 5. stupni ochrany a ochrane "Natura 2000"
 sme spustili "PROJEKT I, - Panenská turistika"

Čl. 44 Ústavy slovenskej republiky

(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.

(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.


PANENSKÁ EKO TURISTIKA

OZRP predkladá ciele a zámery svojej činnosti, ako aj podporu na realizáciu panenského oživenia okolia Ružínskej priehrady.

Projekt "Panenská EKO turistika" je možné realizovať iba za predpokladu, že hygienický a environmentálny stav sa vráti do stavu pred 15 rokmi, kedy Ružínsku priehradu, ako environmentálny skvost charakterizovali : "Čistota a nezávadnosť vody v priehrade".

Pre OZRP je neprípustný žiadny rozsiahly developerský projekt. Prírodný unikát -priehrada Ružín, sa má rozvíjať prírode udržateľným spôsobom a má sa ponechať v maximálne prirodzenom stave. Osobitný význam udržanie okolia priehrady v pôvodnom stave je aj skutočnosť, že priehrada je nedocenený prírodný útvar obkolesený prírodou v 5. stupni ochrany, ba dokonca pralesného charakteru -Bujanovská dubina. Nezávislé od týchto tvrdení, je potrebné rozvíjať turistický potenciál vo forme prírode blízkeho turizmu, ktoré sú obsahom ďalšej časti tohto dokumentu.

STRATEGICKÉ CIELE 

a zámery nenarúšajúce stav nádrže a stav okolitej prírody.

Územie vodnej nádrže RUŽIN má vynikajúci potenciál stať sa atraktívnym výletným miestom (minimálne jednodňová návštevnosť, víkendy a predlžené víkendy) pre obyvateľov krajských miest - Košice v dostupnosti 40 km (45 minút jazdy autom), Prešov v dostupnosti 37 km (38 minút) a okresného mesta Spišskej Novej Vsi (45 minút).

Potenciál vodnej nádrže Ružín a jej okolia ako celoročného výletného miesta cestovného ruchu so zameraním na rozvoj vodnej turistiky a náučných chodníkov, vodáctva a vodných športov, pešej a cykloturistiky, športového rybolovu a vyhliadkových plavieb čo úzko súvisí so zvyšením zamestnania sa v cestovnom ruchu.

Turistika

Turistika v okolitých lesoch sa mimoriadne rozvíja hlavne v r. 2020 ( covi 19 ) Prir. rezervácia 5.st. - vrch Sivec mal mimoriadnu návštevnosť domácich, ale aj zahraničných turistov ako aj Okolica, Bujanovská dubina 5.st., Folkmarske skaly, skalné vyhliadky na Šluchte, skalné vyhliadky na Bujanove.

Tu existuje a je možnosť rozvíjať úzku spoluprácu s "Klub slovenských turistov Margecany". "KST"

Vodácke kurzy, plavby a splavovanie

Kluby KST Margecany ako aj klub Akademik TU Košice - Kamikse zabezpečujú nádherný splav Hornádu až do Košíc, nočné preteky Ružínom. OZRP sa vie podieľať na splavovaní ako aj na vodáckych kurzoch pre deti, ako aj výlety pre deti kajak / kanoe na priehrade. Vodácka činnosť si žiada rozvoj, nakoľko záujem mimoriadne narastá. Tu je mimoriadne aktívna organizácia Akademik TU Košice - Kamikse, kde predseda je našim členom predsedníctva. Konkrétny príklad 250 detí z Maďarska v dvoch etapách s výstupom na Sivec a poobede plavba v člnoch k ostrovom - zvládnuté.

Cykloturistika

Potenciál cykloturistika je v súčasnosti skoro na mŕtvom bode. Východiskom je odovzdanie účelových ciest ( neudržiavané a nepoužívané ) vo vlastníctve SVP SK okolitým obciam Jaklovce, Margecany a Veľký Folkmar.

Dnes je preukázateľný obrovský rozdiel medzi cykloturistikou na západnom Slovensku a v blízkosti prírodných skvostov, akým je bezpochybne Ružínska priehrada.

Východiskom je aj dobudovanie účelovej cesty Jaklovce Rovne, cesta Veľký Folkmar - Čertovík a Margecany -  priehradný múr.

K realizácii tohoto zámeru je nevyhnutné upraviť vlastnícke vzťahy k existujúcim cestám.

OZRP, vedomé si vážnosti a zodpovednosti svojich zámerov, ponúka v prípade realizácie projektu " Panenská turistika" zodpovednosť za prípravu zámeru a predloženia strategického projektu. 

Ako ďalšiu z atrakcii pre cyklistov mame zámer vybudovať kompu pre spojenie protiľahlých brehov a otvoriť požičovňu bicyklov na spôsob Prírodnej rezervácie Pieniny. Z iniciatívy starostu obce Margecany po dlhých povoleniach bude zahájená výstavba lávky pre cyklistov - ústie riek, železničný most ( Plyňak ) Prekvapenie na rok 2021

https://www.cykloklub.sk/informacie-o-sck/kto-sme, sú ochotní pomôcť a nové cyklotrasy zaviesť do katalógu cyklo máp. Našťastie 16.12.2020 prebehlo jednanie na obecnom úrade Margecany, pracovné stretnutie starostovia Margecany a Jaklovce, zástupcovia vedenia SVP a OZRP. kde SVP vyjadrilo súhlas s prenájmom účelových ciest pre obce V. Folkmar, Margecany a Jaklovce.

Športový rybolov

Vodná nádrž patrí ako rybársky revír rybárskemu zväzu Žilina a je dobre zarybnená. To je dôvod aby na brehoch boli vybudované rybárske posedy ( legálne ) posed by pozostával zo smetnej nádoby a prístrešku s pričňou. Táto myšlienka pochádza od starostu obce Margecany. Tuto myšlienku by bolo vhodné rozšíriť na celý Ružín a prenajímať symbolickou cenou za noc a osobu. Overené v Maďarsku. Kladieme si za úlohu zainteresovať rybárov k čisteniu posedov a brehov formou uznania brigády v miestnej organizácii RS

https://nagykalloihorgaszto.hu/sk/index.php?page=felszereltseg_bojlisto

Vyhliadkové plavby

Jestvujúca loď na Slezskej Harte 

Samotná priehrada má dĺžku 12 km. Tu by sa osvedčila 45 miestna loď ktorá by spájala 2 až 3 občerstvovacie prevádzky. V oboch miestach je možnosť občerstvenia. V polovici jazdy - priehrady, by mohol fungovať sezónny bufet pre všetkých vodákov a padelbordistov ktorých je v lete hojne. Podľa jednania s výrobcom loď je bezbariérová, s priestorom pre bicykle + 1x WC s rýchlosťou do 8 km/h plne elektrická. 

Samotnou návštevou OZRP na  Slezskej Harte sa sled udalostí zmenil až do takej miery že sa stretli Hajtman  MSK a Župan KSK a podpísali  memorandum o spolupráci z čoho má vzísť vyhliadková loď pre Ružín a to na vodíkový pohon. 

Média o priehrade RužínSpolupráca KSK s českým krajom by mohla priniesť na Ružín vodíkovú loď (obecne-noviny.sk)

Vstupenka bude v tvare štvorlístka a pre deti do 10 rokov bezplatný vstup do ZOO Spišská nová Ves,  Botanická záhrada UPJŠ, Detská historická železnica Košice a KAMIKSE klub vodákov Ružín. 


Prevencia

Skvalitňovanie spôsobov nakladania s odpadmi má priamy vplyv na rozvoj regiónu a miestnej ekonomiky a je zároveň základným predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu založenom na zachovalom krajinnom prostredí.

Prevencia proti sypaniu komunálnych odpadov do vodných tokov v obciach ležiacich na povodí oboch riek dôsledným uplatňovaním platnej legislatívy o odpadoch a osvetovými aktivitami v obciach. Tento neduh už riešime cez vlastníkov ČOV, IŽP, starostov a hlavne cez okresné úrady a ich odd. životného prostredia v našom projekte NORNÉ STENY. Tento projekt uvažuje s nornou stenou v kritickej obci.

Riešime príčinu

Viac v časti:  Podnety OZ :: Ružínska priehrada o.z. (ruzin.eu) 

Vytvoriť ekonomické podmienky pre zlepšenie fungovania odpadového hospodárstva a odstraňovania čiernych skládok v katastrálnych územiach obcí ležiacich v povodí vodnej nádrže Ružín, ako aj prevziať údržbu a starostlivosť o norne steny.  Riešime to PROJEKTOM I. Norné steny. Dohodou s  SVP  a  OZRP.  16.12.2020 prebehlo jednanie na obecnom úrade Margecany - pracovné stretnutie starostovia Margecany a Jaklovce, zástupcovia vedenia SVP a OZRP. kde SVP vyjadrilo súhlas so s odovzdaním starostlivosti o norné steny OZRP 2x železničný most - ústie riek.

PROJEKTOM II. Norné steny (NS) na kritických miestach riek Hornád a Hnilec. Tento náš projekt prevzalo KSK a SVP kde po geodetickom zameraní a vyhotovení projektu budú umiestnené NS na 4. miestach. Spoločným záujmom OZRP a KSK je aj riešiť problematiku rómskych osád znečisťujúcich toky.

PROJEKTOM III. Podanie podnetu na IŽP - malé vodné elektrárne. Tento link dokazuje opodstatnenosť podania podnetu   https://photos.app.goo.gl/XGjgz7tWYnkoAsWV7 

Vytvorte si webové stránky zdarma!