PROJEKT II. Cirkulárna ekonomika - projekt pozastavený pre nezáujem MŽP

Vodná nádrž Ružín sa stala obrovskou environmentálnou záťažou, lebo po posledných dažďoch bol do jej vôd spláchnutý všetok odpad z priľahlých dolín. Na hladine plávajú všetky druhy odpadov a vytvárajú súvislú vrstvu. Priľahlé obce nie sú schopné bez pomoci príslušného ministerstva tento problém rýchlo riešiť. Preto sme navrhli tento projekt, ktorý dokáže v dohľadnej dobe tento problém riešiť a vytvorí tak technologickú základňu na riešenie prípadných podobných ďalších environmentálnych záťaží v Košickom aj Prešovskom kraji.

Projekt sme navrhli tak, aby sa vyriešila environmentálna záťaž, vytvorili na nové pracovné miesta a získala sa technologická základňa na spracovanie takýchto druhov odpadov.

Základné kroky projektu:

  1. Zber odpadov z hladiny a priľahlých brehov (strojovo a ručne)
  2. Roztriedenie odpadov na biologický, kovový, plastový a iný.
  3. Biologický odpad sa rozdrví a použije na kompost, kovový sa očistí oplachom a odvezie do zberných surovín, plastový odpad sa očistí oplachom, rozdrví na frakciu 0 - 4 mm v dvoch krokoch a použije na výrobu betónových výrobkov. Ostatný odpad sa očistí oplachom a zlikviduje podľa druhu. Odvozom na skládku alebo odborným subjektom na to určeným.
  4. Betónové výrobky sa použijú pre potreby dotknutých obcí a OZ. Môžu to byť šalovacie a murovacie dielce, zámková dlažba, obrubníky,...

Pre jednotlivé kroky sú potrebné určité technologické zariadenia a celky. Niektoré sa zakúpia a niektoré sa prenajmú, v závislosti od požadovaného výsledku a aby sa dosiahol stanovený cieľ.

Celá linka na spracovanie odpadov, hlavne plastových, je navrhnutá na maximálnu ročnú kapacitu 1500 t ročne pri 8 hod. prac. smene, z čoho je možné napr. vyrobiť až 900 000 plast betónových šalovacích tvárnic. (Teoreticky je možné spracovať až 4500 t pri 3 - zmennej prevádzke.)

V súčasnosti je predpokladané množstvo plastového odpadu rôzneho druhu 1 000 t. K tomu je možné spracovať všetok plastový odpad z triedeného zberu z okolitých obcí a taktiež plasty zo starých automobilov. Čo výrazne zníži množstvo odpadu, ktoré sa už nedostane do vodnej nádrže Ružín.

Materiálové toky odpadu :

  1. Primárne roztriedenie odpadu bude v mieste hlavného zvozu (zberný dvor Jaklovce ?)
  2. Biologický odpad sa rozdrví na kompost na zbernom dvore
  3. Plastový odpad sa očistí oplachom v mieste hlavného zvozu, to isté platí aj pre kovový a sklenený odpad
  4. Plastový odpad sa prevezie na miesto drvenia.
  5. Z preprava 0-4mm frakcie na miesta, kde sa vyrobia plast betónové výrobky
  6. Ponuka vyrobkov záujemcom.
Vytvorte si webové stránky zdarma!