PROJEKT III. Norné steny

365.nadácia uhradila výrobu nornej steny č.1 z titulu pomoci priehrade Ružín

RIEŠIME PRÍČINU

Nakoľko najväčším problémom sú osady a napriek novelizovanému zákonu o odpadoch, práve v osadách zákon nebude možné realizovať.

Ružínska priehrada občianske združenie (OZRP) predkladá projekt riešenia príčiny znečisťovania priehrady Ružín.

Pre objektivitu a definovanie vinníka predkladáme náročný, ale realizovateľný projekt, ktorý ukončí aj počas prívalových dažďov návaly špiny, ktoré sa zachytávajú na norných stenách priehrady.

Množstvo je enormné a norné steny (NS) to nezvládajú, ako napr. na jeseň 2019 - pretrhnutie, február 2020 - pretrhnutie, október 2020 - pretrhnutie.

Pretrhnutím NS v októbri 2020 sa špinou zaplavil už vyčistený Ružín. Realizáciou nášho návrhu ochránime aj Slovenský raj s najvyšším stupňom ochrany ako aj Ružín, nachádzajúci sa medzi horstvom v 5. stupni ochrany a nenechá sa plaviť naplavenina 12 km cez celú priehradu až k priehradnému múru. Týmto projektom vieme pomôcť pri realizácii  PROGRAM I. - "Panenská turistika" ako aj vytvorenie pracovných miest.

Spoločným jednaním 16.12. 2020 SVP súhlasilo aby norné steny od výroby cez realizáciu bude zabezpečovať OZRP. Vyzdvihnutie naplaveniny zabezpečí SVP a odvoz odpadu OZRP.

NÁVRH

  • Príprava projektu určením obcí a miest na povodí a prítokoch riek Hornád a Hnilec vrátane priehrady Ružín, kde budú osadené NS.
  • Príprava a spracovanie pripomienok MŽP, SVP, dotknutých okresných úradov, miest a obcí.
  • Na umiestnenie NS využiť pozemky SR v správe SVP a vylúčiť tak povoľovacie konania obcí, pripomienky akceptovať. Pre zachytávanie naplavenín neúprosne zainteresovať malé vodné elektrárne na povodí.
  • Zabezpečiť finančné krytie na projekt - výroba upevňovacích stĺpov, výroba NS, stavebný materiál, osadenie kotviacich bodov, upevňovanie NS špecifických pre tú ktorú obec, resp. tok.
  • Monitorovanie stavu NS 1x mesačne + po silnejšom daždi ako aj naplaveniny v nich pracovníkom.
  • Tento projekt nerieši čierne skládky
  • Samosprávy a okresné úrady Spišská nová Ves a Gelnica budú upozorňované na nelegálne nakladanie s odpadmi v povodí Hornádu a Hnilca. Zistené nedostatky musia riešiť a ukladať pokuty.

            Na to majú dozerať orgány štátnej správy - odbory životného prostredia okresných úradov GL a SN.

  • Vyzdvihnutú naplaveninu odvezie a spracuje OZRP podľa "Program II." Cirkulárna ekonomika - Spracovanie odpadu.
  • Za túto starostlivosť obec môže dostať prefabrikáty z cirkulárneho obehu.

Je jasné že tento návrh nie je úplný, nakoľko je laicky. Každá Vaša pripomienka dokáže tento projekt vylepšiť.

Rok 2020 - účasť okolo 100 dobrovoľníkov 32 ton odpadu

Rok 2021 - účasť okolo 80 dobrovoľníkov 8 ton odpadu

Rok 2022 - účasť okolo 60 dobrovoľníkov 1,9 ton odpadu. 

Ružín je na 90% vyčistený. Ďakujeme jednotlivcom, občianskym združeniam, rybárom.

2022 

Je smutné že príčinu nerieši nik.

Vytvorte si webové stránky zdarma!