PROJEKT  V.  Ratolesť

I. Úspešné jednanie s riaditeľom školy a OZRP prebehlo 25.01.2021

Projekt venovaný mládeži pre využitie ich voľného času. Výnimočná škola s dlhoročnou tradíciou a vysokou úrovňou.

Charakteristika povinne voliteľného predmetu, ktorého výučba a tiež takáto forma aktívnej realizácie environmentálnej výchovy priamo vo vyučovacom procese je jediné svojho druhu v rámci Slovenska.  

PROJEKT   V. - RATOLESŤ

(v príprave)

Ako poďakovanie a vzdanie úcty vedeniu školy, za organizovanie brigád pri čistení Ružínskej priehrady sa občianske združenie Ružínska priehrada ( OZ ) rozhodlo ponúknuť vedeniu Gymnázia Gelnica, ul. SNP 1, 056 01 Gelnica vzájomne bezodplatnú spoluprácu.

Nakoľko sa škola zapojila do programu "PROJEKT K4G" v časti prírodovedná gramotnosť, OZ zamerané na ochranu Ružínskej priehrady prípravou nasledovníkov z radov študentov ponúkame túto spoluprácu.

Vaša škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium kde niektorí budú pracovať aj v štátnej správe a navrhujeme projekt prekonzultovať a odsúhlasiť s okresným úradom.

Spolupráca zahrňuje aj spoluúčasť a dohľad učiteľov.

Navrhované body:

 • Príprava a stretnutia na úrovni vedenia školy a vedenia okresného úradu.
 • Prekonzultovanie a oboznámenie sa s projektami navzájom a zhodnotenie zmysluplnosti PROJEKTU V. - RATOLESŤ ( PR).
 • Školu OZ pojme, do pilotného projektu Slovenska, Čistý Ružín, vyhláseného min. životného prostredia.

1, Plnohodnotná účasť žiakov a učiteľov na základe dobrovoľnosti v činnosti v projektoch OZ.

2, Činnosť je navrhovaná v mimoškolskom čase, prípadne podľa požiadaviek učiteľov, bez zásahov do vyučovacieho procesu školy.

3, Internou - on line činnosťou sa rozumie spolupráca žiakov na základe dobrovoľnej spolupráce pri

 • tvorbe a spracovaní pošty prijatej a odoslanej bez osobnej zodpovednosti žiaka.
 • úpravy a aktualizovanie webovej stránky OZ
 • poukazovanie na zistené problémy ohrozujúce životné prostredie v celom okolí.
 • Spoluúčasť pri spravovaní informačného centra na poli turizmu
 • Spoluúčasť pri spravovaní elektronickej prípravy športových udalostí
 • Spoluúčasť pri prezentovaní úspechov školy a OZ v médiách.
 • Pomoc Okresnému Úradu Gelnica na oddelení životného prostredia bez osobnej zodpovednosti.
 • OZ vie ponúknuť škole vo forme prednášky svoju činnosť a úspechy na poli ochrany Ružínskej priehrady

4, Externou činnosťou sa rozumie spolupráca žiakov na základe dobrovoľnej spolupráce pri

 • Mimoškolských aktivitách školy na poli životného prostredia
 • Účasť na akciách OZ
 • Sledovať čistotu norných stien na povodí Hornád a Hnilec.
 • Nahlásiť čiernu skládku a čokoľvek čo znečistí rieky H+H.
 • Konkrétna účasť v "PROJEKT I. Panenská turistika" - v prílohe
 • V prípade úspechu "vyhliadková loď" možnosť letnej brigády.
 • Spolupracovať ako turistický sprievodca a informátor pri školských výletoch so zameraním na ochranu ŽP.

Ako odmena zúčastneným žiakom bude jeden deň v parlamente s našim koordinátorom.

OZ Vám predkladá pracovnú verziu na pripomienkovanie a prekonzultovanie projektu.

Pravne odd. OZ Vám bezodplatne prípravy zmluvu o spolupráci v prípade záujmu z Vašej strany.