STANOVY O.Z.
Sem vložte podnadpis

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

RUŽÍNSKA PRIEHRADA


§ 1

Základné ustanovenia

1) Názov občianskeho združenia: Ružínska priehrada (ďalej len "združenie")

2) Sídlo občianskeho združenia: Letná 11, 044 71 Čečejovce

§ 2

Cieľ a úlohy občianskeho združenia

  • Združenie je dobrovoľné združenie fyzických osôb a právnických osôb, ktorí sa zaujímajú o ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia a chcú napomôcť rozvoju tejto oblasti. Združenie je nepolitické a nezávislé, dodržiavajúce všetky odborné a zákonné ustanovenia týkajúce sa vzdelania a výchovy
  • Občianske združenie Ružínska priehrada si vytyčuje za cieľ združovať záujemcov o ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia najmä v rámci vodnej nádrže Ružín a vodných tokov, ktoré sa do nej vlievajú.
  • Združenie bude za účelom dosiahnutia svojho cieľa plniť najmä nasledujúce úlohy:
  • vykonávať úkony súvisiace so zisťovaním nelegálnych skládok odpadu a oznamovať ich príslušným orgánom verejnej moci;
  • organizovať a zabezpečovať čistenie vodnej nádrže Ružín a vodných tokov, ktoré sa do nej vlievajú, od odpadu;
  • chrániť záujmy spoločnosti vo vzťahu k orgánom verejnej moci, fyzickým a právnickým osobám v súvislosti s ochranou životného prostredia na/pri vodnej nádrži Ružín a vodných tokoch, ktoré sa do nej vlievajú a v týchto veciach zastupovať v príslušných správnych, súdnych a iných konaniach;
  • ochraňovať záujmy vlastníkov pozemok pri vodnej nádrži Ružín za účelom zamedzenia ich znečisťovania, ako aj zabezpečenia ich schodnosti;
  • spolupracovať s fyzickými, právnickými osobami, orgánmi verejnej správy, správcami vodných tokov a Slovenským rybárskym zväzom za účelom zabezpečenia ochrany životného prostredia v rámci vodnej nádrže Ružín a vodných tokov, ktoré sa do nej vlievajú.

§ 3

Členstvo

1) Členom združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky a taktiež aj zahraničné právnické osoby alebo fyzické osoby, a to keď súhlasia s cieľom združenia a ich členstvo je pre združenie prospešné. V prípade záujmu táto osoba podáva prihlášku predsedovi združenia. O vzniku členstva v združení rozhoduje predseda, pričom na členstvo v združení nie je nárok.

2) Členovia majú právo podieľať sa na riadení združenia svojou účasťou na zasadaniach valného zhromaždenia a majú právo byť volení do ktoréhokoľvek orgánu združenia. Za právnické osoby vystupujú nimi stanovení zástupcovia.

3) Členovia majú právo navrhovať predsedovi združenia a valnému zhromaždeniu združenia spôsob využitia prostriedkov združenia.

4) Členstvo v združení zaniká :

a) písomným oznámením člena o ukončení členstva,

b) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby,

c) na základe uznesenia valného zhromaždenia združenia ukončením členstva pre konanie člena, ktoré je v rozpore so zásadami združenia alebo z dôvodov, keď člen združenia svojím konaním poškodí meno a povesť združenia.

5) Členovia majú povinnosť platiť ročné členské príspevky, ktorých výšku schvaľuje valné zhromaždenie.

§ 4
Orgány združenia

1) Orgánmi združenia sú:

a) valné zhromaždenie

c) predseda združenia

c) revizór

2) Všetky funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Člen orgánu združenia má nárok na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone funkcie vznikli.

§ 5

Valné zhromaždenie

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva ho predseda združenia minimálne jedenkrát za tri roky. Predseda združenia upovedomí člena o zasadaní valného zhromaždenia písomnou formou alebo zverejnením na webovom sídle združenia. Zúčastniť sa na valnom zhromaždení má právo každý člen združenia. Zasadnutiu valného zhromaždenia predsedá predseda združenia.

2) Valné zhromaždenie

a) schvaľuje zmeny stanov

b) volí predsedu združenia a revízóra

c) schvaľuje program zasadania valného zhromaždenia

d) vyhodnocuje činnosť združenia za príslušné obdobie

e) schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu

f) má právomoc rozhodnúť o zrušení združenia a o spôsobe vysporiadania majetku združenia

g) vydáva uznesenia za účelom podrobnejšej úpravy stanov združenia

h) na základe návrhu predsedu združenia rozhoduje o odmene a jej výške pre člena orgánov združenia

i) rozhoduje o iných otázkach, rozhodovanie o ktorých si vyhradí.

3) Uznesenie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia.

4) V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za neprijatý.

5) Predseda združenia je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to písomne požiada najmenej nadpolovičný počet evidovaných členov združenia. Predseda zvolá mimoriadne valné zhromaždenie do 60 dní od doručenia takejto písomnej žiadosti.

§ 6
Predseda združenia

1) Predseda je volený valným zhromaždením na obdobie 3 rokov, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Odvolať predsedu združenia môže valné zhromaždenie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov združenia.

2) Predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia a zastupuje združenie navonok. Predseda združenia koná za združenie tak, že napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3) Predsedom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Predsedom združenia môže byť iba člen združenia.

4) Predseda združenia v období medzi dvoma valnými zhromaždeniami rozhoduje s konečnou platnosťou o všetkých otázkach združenia mimo otázok, o ktorých rozhodovanie prináleží valnému zhromaždeniu.

§ 7
Revizór

1) Revizór je kontrolným orgánom združenia.

2) Revizór najmä

a) preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenie k nej predkladá valnému zhromaždeniu

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov

c) upozorňuje predsedu združenia na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie

d) navrhuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia, ak si to vyžaduje dôležitý záujem združenia

3) Revizór je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti združenia.

4) Revizór má právo zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia združenia.

5) Revizór musí byť riadnym členom združenia. Revizór nesmie byť zároveň predsedom združenia.

6) Revizóra navrhuje predseda združenia a volí, alebo na návrh predsedu združenia odvoláva, valné zhromaždenie.

§ 8

Hospodárenie združenia

1) Majetok združenia tvorí najmä:

a) jednorazové vklady členov združenia prijaté pri ich zápise a členské príspevky členov združenia

b) dary a príspevky od fyzických osôb alebo od právnických osôb

c) dedičstvo

d) príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií

e) výnosy z majetku združenia, t.j. úroky z peňažných vkladov v bankách, výnosy z cenných papierov, príjmy z prenájmu

f) dotácie zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu alebo rozpočtu obce

g) asignácia daní fyzických a právnických osôb

2) Združenie môže prijímať návratné zdroje financovania (najmä na základe zmluvy o pôžičke alebo zmluvy o úvere) po predchádzajúcom schválení valným zhromaždením združenia. Na zaťaženie majetku združenia na účely zabezpečenia pohľadávok z návratných zdrojov financovania je potrebné schválenie valným zhromaždením združenia.

3) Za hospodárenie s majetkom združenia je zodpovedný predseda združenia.

4) Predseda združenia zodpovedá valnému zhromaždeniu za výsledky hospodárenia združenia.

5) Výdavkami združenia sú výdavky na financovanie účelu združenia v súlade so stanovami združenia a výdavky na správu združenia.

6) Predseda združenia je oprávnený zriaďovať účelovo viazané účty v peňažnom ústave, ak právnická osoba alebo fyzická osoba poskytla dar alebo príspevok na konkrétny účel. Predseda združenia je oprávnený rozhodnúť o ich použití na iný účel len s predchádzajúcim písomným súhlasom darcu.

7) Hospodárenie s majetkom združenia sa uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia.

§ 9
Zánik združenia

1) Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie, pričom za takéto rozhodnutie musí hlasovať nadpolovičná väčšina členov združenia,

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,

c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

2) Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.

3) Pri zániku združenia podľa bodu 1 písm. a) tohto článku majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor ustanovený predsedom združenia. Pri zániku združenia podľa bodu 1 písm. b) a c) tohto článku majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor ustanovený Ministerstvom vnútra SR.

4) Pri likvidácii združenia bude likvidátor postupovať obdobne ako pri likvidácii obchodnej spoločnosti.

§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia

1) Združenie nadobúda právnu spôsobilosť dňom zápisu do registra občianskych združení a týmto dňom začína združenie aj svoju riadnu činnosť.

2) Združenie je založené na základe návrhu na zápis do registra občianskych združení podaného na príslušnom ministerstve prípravným výborom. Členovia prípravného výboru vykonávajú až do voľby prvého predsedu združenia valným zhromaždením, ako aj konajú v mene združenia.

3) Členovia prípravného výboru sú povinní pripraviť uskutočnenie prvého valného zhromaždenia združenia do 6 mesiacov od dňa registrácie združenia.

4) Stanovy združenia ako aj ich doplnky a zmeny podliehajú registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy. Túto registráciu zmien a doplnkov stanov, po schválení valným zhromaždením, zabezpečuje predseda združenia zákonným spôsobom.

V Košiciach dňa 11.07.2020